Nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 46121/46122/441/462/465

(Phần nhận kinh phí hoạt động, kinh phí thực hiện đề tài dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán được giao, thì đồng thời ghi Có TK 0081, 0082 hoặc 0091, 0092)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu chi tiêu, đơn vị thực hiện rút dự toán về nhập quỹ tiền mặt, việc nhận các khoản kinh phí thường theo các hoạt động sau:

1. Kế toán lập Giấy rút tiền mặt/Giấy rút dự toán (thanh toán) kèm bảng kê chứng từ thanh toán hoặc chứng từ gốc gửi kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

2. Kho bạc thực hiện kiểm tra, duyệt chi và cấp phát tiền mặt cho đơn vị.

3. Kế toán lập phiếu thu và chuyển lại cho thủ quỹ làm căn cứ thu tiền.

4. Thủ quỹ căn cứ vào phiếu thu thực hiện thu tiền và đồng thời ghi sổ quỹ.

5. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời căn cứ vào giấy rút dự toán ghi sổ theo dõi dự toán và các sổ kế toán liên quan.

Ví dụ

Ngày 15/01/2017, đơn vị rút kinh phí thực chi về nhập quỹ để chi trong năm, chi tiết như sau:

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 12.000.000đ, khoản 492, kinh phí thường xuyên 6501

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 36.000.000đ, khoản 492, kinh phí thường xuyên 6201

o Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 120.000.000đ, khoản 492, kinh phí thường xuyên 6251

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu rút dự toán về nhập quỹ.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Tài khoản nợ, Tài khoản Có, hình thức Cấp phát, Số tiền, Nguồn, Khoản, Tiểu mục, Hoạt động sự nghiệp, CTMT, dự án, Đề tài (nếu có).

Thu_TM_2

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C30-BB Phiếu thu, C2-02/NS Giấy rút dự toán ngân sách bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Tien_mat_thuTM_nhan_cac_khoan_kphi_bang_tien_mat_newanh2

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ và các báo cáo có liên quan: S11-H: Sổ quỹ tiền mặt; S11-H: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, S41-H: Sổ theo dõi dự toán phần I, II; S42-H: Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí; S72-H: Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của kho bạc; S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ cái tài khoản 461, 462, 465, 441, 008,009; Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc; Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc.