Thu tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt >

Thu tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Kế toán thu tiền mặt

Rút tiền gửi nhập quỹ tiền mặt

Nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt

Thu phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thu khác bằng tiền mặt

Thu hồi các khoản công nợ phải thu