Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 531: Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (Giá bán chưa thuế GTGT)        

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (Số thuế VAT đầu ra tương ứng)

Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT nhưng tính thuế theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 531: Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (Tổng giá trị thanh toán)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ bằng tiền mặt, đơn vị thường thực hiện các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào số tiền hàng khách hàng thanh toán cho nhân viên bán hàng, kế toán thực hiện xuất hóa đơn, đồng thời lập phiếu thu.

2. Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

3. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt đồng thời ghi sổ chi tiết doanh thu.

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Bán hàng thu tiền ngay