Thu hồi các khoản công nợ phải thu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Thu hồi các khoản công nợ phải thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt

Có TK 311/312/313        

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi thu được tiền nợ từ khách hàng, từ các đối tượng khác, khi nhân viên hoàn trả tạm ứng bằng tiền mặt, đơn vị thường thực hiện các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/Yêu cầu trả tiền (nếu có) và số tiền thực tế thu được, kế toán lập phiếu thu, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi phiếu thu được ký duyệt, chuyển cho Thủ quỹ. Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

3. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời ghi sổ công nợ phải thu khách hàng/công nợ phải thu các đối tượng khác/sổ theo dõi tạm ứng nhân viên.

Ví dụ

Ngày 26/07/2017 bệnh viện Xanhpon trả tiền hàng mua tháng 06/2017 của đơn vị trước đó bằng tiền mặt, tổng tiền 10.000.000đ.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo các thông tin chứng từ trên Phiếu thu

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản nợ, Tài khoản có, Số tiền, Hoạt động SN tương ứng.

Thu_TM_4

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo có liên quan: Phiếu thu; Sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ S11-H: Sổ chi tiết kế toán quỹ tiền mặt; Sổ S04-H: Sổ nhật ký chung; Sổ cái S03-H: Sổ cái các TK 111, 311, 312, 313; Sổ chi tiết các tài khoản 3111, 3118, 312, 3113 (chi tiết theo đối tượng).