Quyết toán tạm ứng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Quyết toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Quyết toán tạm ứng là việc cán bộ nhân viên mang hồ sơ chứng từ chứng minh cho nghiệp vụ đã chi tạm ứng về làm thủ tục ghi giảm số đã tạm ứng.

Căn cứ vào hồ sơ chứng từ được duyệt, nội dung chi, và số tiền được duyệt quyết toán tạm ứng, kế toán ghi giảm số tạm ứng của cán bộ nhân viên:

Nợ TK 66121: Số tiền tạm ứng đã chi cho hoạt động thường xuyên

Nợ TK 66122: Số tiền tạm ứng đã chi cho hoạt động thường xuyên

Nợ TK 662: Số tiền tạm ứng đã chi cho hoạt động dự án

Nợ TK 241: Số tiền tạm ứng đã chi cho hoạt động xây dựng cơ bản

Nợ TK 635: Số tiền tạm ứng đã chi cho hoạt động theo đơn đặt hàng

Có TK 312: Tạm ứng

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Cán bộ nhân viên làm Đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo hóa đơn, chứng từ liên quan và chuyển cho kế toán kiểm tra

2. Kế toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu đúng mục đích, quy định của đơn vị, có giấy tờ, hóa đơn hợp lý chứng minh thì lập Giấy thanh toán tạm ứng (C33-BB) và chuyển cho kế toán và thủ trưởng phê duyệt. Trường hợp cán bộ nhân viên chưa có đủ giấy tờ chứng từ chứng minh hoặc sai quy định thì chuyển cán bộ nhân viên làm lại

3. Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt thanh quyết toán tạm ứng và chuyển lại cho kế toán.

4. Kế toán hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo các Thông tin chung:

Khai báo thông tin Diễn giải, Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Chọn Loại tiền.

3. Khai báo các thông tin chi tiết:

Tại tab Hạch toán: nhập Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc, TK nợ, TK có, Số tiền, Tiểu mục.

Tại tab Thống kê: chọn Đối tượng có từ danh sách hoặc nhấn vào biểu tượng (dấu cộng màu xanh) để thêm nhanh, Hoạt động sự nghiệp, CTMT, Dự án.

Tonghop_QT_tamung

4. Nhấn Cất để lưu chứng từ

5. Nhấn In, chọn in mẫu:

C37-HD: Giấy đề nghị thanh toán

Chứng từ kế toán

Giấy thanh toán tạm ứng.