Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán tập hợp chứng từ gốc

2. Kế toán phân loại chứng từ gốc thành các loại khác nhau, lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

3. Kế toán chuyển Kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt chứng từ ghi sổ

4. Căn cứ Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại ghi vào sổ Nhật ký - Sổ cái (nếu áp dụng hình thức Nhật ký - Sổ cái) hoặc lập Chứng từ ghi sổ (nếu áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ)

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Sổ cái, chọn Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại\Thêm tổng hợp chứng từ cùng loại.

2. Khai báo các Thông tin chung:

Chọn Loại chứng từ, Ngày, Số.

Nhập thông tin Diễn giải (nếu cần).

3. Khai báo các thông tin Liệt kê chứng từ:

Nhấn chọn Chứng từ:

Chọn Khoảng thời gian muốn tổng hợp.

Nhấn chọn Liệt kê.

Tích chọn vào loại chứng từ trên danh sách kết quả hoặc tích vào ô bên cạnh cột Loại chứng từ để chọn tất cả.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Muốn xem chi tiết chứng từ, nhấn vào chứng từ trên danh sách kết quả, sau đó nhấn chọn chức năng Xem chi tiết.

Tong_hop_lap_bang_tong_hop_chung_tu_cung_loai_1

4. Nhấn Cất để lưu thông tin.

5. Nhấn In, chọn in mẫu:

Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC).

S01B: Bảng tổng hợp chứng từ.

6. Nhấn chọn Báo cáo để xem các báo cáo có liên quan.