Lập chứng từ ghi sổ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Lập chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán dựa vào Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại hoặc chứng từ gốc tập hợp được để lập chứng từ ghi sổ

2. Kế toán chuyển Kế toán trưởng ký duyệt chứng từ ghi sổ

3. Căn cứ Chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ cái

4. Căn cứ chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lên Bảng cân đối phát sinh

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Sổ cái, chọn Lập chứng từ ghi sổ\Lập chứng từ ghi sổ.

2. Khai báo các Thông tin chung:

Nhập thông tin Diễn giải, Ngày, Số chứng từ ghi sổ.

Chọn Cách lập:

Nếu chọn Lập chứng từ gốc:

o Nhấn chọn Chứng từ.

o Chọn Khoảng thời gian.

o Nhấn Liệt kê.

o Tích chọn chứng từ trên danh sách kết quả hoặc tích chọn vào ô bên cạnh Loại chứng từ để chọn tất cả.

o Nhấn Đồng ý.

o Nhấn Cất để lưu thông tin.

o Nhấn In, chọn in mẫu S02a-H: Chứng từ ghi sổ.

Nếu chọn Lập từ bảng tổng hợp chứng từ cùng loại: thực hiện các thao tác tương tự như Lập chứng từ gốc.

Tong_hop_lap_chung_tu_ghi_so_1