Quyết toán cuối năm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Quyết toán cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ quyết toán cuối năm:

Chỉnh lý quyết toán

Kết chuyển chênh lệch thu chi

Kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm

Khóa sổ kế toán