Kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Quyết toán cuối năm >

Kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Kế toán hạch toán như sau:

Kết chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm nay sang nguồn kinh phí thường xuyên năm sau chờ quyết toán:

Nợ TK 46121-Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên năm nay

Có TK 46111-Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên năm trước

Kết chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm nay sang nguồn kinh phí thường xuyên năm sau chờ quyết toán:

Nợ TK 46122-Nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên năm nay

Có TK 46112-Nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên năm trước

Kết chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm nay sang nguồn kinh phí thường xuyên năm sau chờ quyết toán:

Nợ TK 66111-Chi thường xuyên năm nay

Có TK 66121-Chi thường xuyên năm trước

Kết chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm nay sang nguồn kinh phí thường xuyên năm sau chờ quyết toán:

Nợ TK 66112-Chi không thường xuyên năm nay

Có TK 66122-Chi không thường xuyên năm trước

Sang năm sau, khi quyết toán ngân sách năm trước được duyệt, kế toán thực hiện quyết toán số chi hoạt động với nguồn kinh phí hoạt động

Quyết toán số chi hoạt động thường xuyên với nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên

Nợ TK 46111

Có TK 66111

Quyết toán số chi hoạt động không thường xuyên với nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên

Nợ TK 46112

Có TK 66112

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ số dư có trên tài khoản 4612-Nguồn kinh phí hoạt động năm nay và số dư Nợ trên tài khoản 6612-Chi hoạt động năm nay, kế toán lập chứng từ chuyển số dư sang tài khoản năm trước.

2. Kế toán chuyển số dư sang số dư đầu kỳ của năm sau để tiếp tục theo dõi.

3. Khi quyết toán năm được duyệt, kế toán thực hiện quyết toán số dư chi hoạt động và nguồn kinh phí hoạt động năm trước.

3. Các bước thực hiện

3.1. Kết chuyển số dư cuối năm

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển số dư cuối năm.

2. Khai báo các thông tin chung:

Nhập Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Nhập thông tin Diễn giải (nếu cần)

Phần mềm đã lấy lên các chứng từ.

Tonghop_Ketchuyencuoinam        

3. Nhấn Cất để lưu thông tin

4. Nhấn In nếu muốn in chứng từ.

3.2. Quyết toán số dư đầu kỳ

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán số dư đầu năm.

2. Khai báo các thông tin chung:

Nhập Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Nhập thông tin Diễn giải (nếu cần)

Phần mềm đã lấy lên các chứng từ.

Tonghop_QT_sodudaunam

3. Nhấn Cất để lưu thông tin

4. Nhấn In nếu muốn in chứng từ.