Khóa sổ kế toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Quyết toán cuối năm >

Khóa sổ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Trước khi khóa sổ, kế toán cần kiểm tra:

2. Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ trước khi khóa sổ.

3. Trước khi tiến hành kiểm kê, bộ phận kế toán phải kiểm tra các chứng từ và đối chiếu giữa sổ sách với chứng từ, giữa sổ sách với nhau để xác định số phải có về các tài sản kiểm kê.

4. Khi kiểm kê nếu các tài liệu kiểm kê không khớp với sổ sách, phải lập biên bản kiểm kê để làm căn cứ làm chứng từ vào sổ.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Sổ cái\Khóa sổ kỳ kế toán.

2. Chọn ngày khóa sổ mới.

3. Nhấn Thực hiện.

Tong_hop_quyet_toan_cuoi_nam_khoa_so_ke_toan