Kế toán tổng hợp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_So_cai

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ:

Quyết toán tạm ứng

Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Lập chứng từ ghi sổ

Quyết toán cuối năm