Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Loại Quỹ

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Loại Quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo từng Loại quỹ. Ví dụ: TK 111 (trong trường hợp yêu cầu quản lý của đơn vị cần theo dõi chi tiết TK 111 theo Loại quỹ).

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo danh sách loại quỹ

1. Vào menu Danh mục\Loại quỹ, khai báo các Loại quỹ có liên quan

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_1

 

2. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

3. Chọn tài khoản cần theo dõi chi tiết theo Loại quỹ, nhấn Sửa, tích vào ô Loại quỹ

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_0

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Nhập số dư

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

2. Kích đúp vào tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư cho từng Loại quỹ có liên quan

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Loai_Quy_2