Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 

1. Nội dung

Cho phép anh/chị nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa, ví dụ: TK 152, 155.

2. Các bước thực hiện

Để khai báo Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa, anh/chị thực hiện theo các cách sau:

hmtoggle_plus12.1 Nhập khẩu số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Để nhập khẩu Số dư ban đầu Vật tư hàng hóa , anh chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu:

1. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2: Chọn tệp nguồn

gioi_thieu

Bước 2: Chọn tệp nguồn

1. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

2. Chọn Loại dữ liệu.

3. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu.

4. Nhấn Tiếp theo.

so_du_vthh_anh1NEW

5. Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu anh/chị sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

Bước 3: Ghép cột dữ liệu

1. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

so_du_vthh_anh2

2. Nhấn Tiếp theo.

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

1. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

2. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Thông báo.

3. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.

so_du_vthh_anh4

4. Nhấn Tiếp theo.

Bước 5: Nhập khẩu: Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.

1. Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.

2. Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

so_du_vthh_anh5

3. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

4. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Tài sản cố định vào phần mềm.

hmtoggle_plus12.2 Khai báo từng số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

2. Kích chọn tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư cho từng vật tư hàng hóa có liên quan.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_VTHH_rn