Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo MLNS

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Nội dung

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo MLNS, ví dụ: TK 008, 461, 661,…

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản cần nhập số dư.

2. Tại Nhập số dư ban đầu lần lượt chọn Nguồn, Chương, Loại khoản, Mục/Tiểu mục có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng.

Nhap_so_du_ban_dau_1