Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo hoạt động

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Nội dung

Cho phép anh/chị nhập số dư ban đầu cho các tài khoản liên quan tới hoạt động sự nghiệp (hoạt động thường xuyên, hoạt động nhà nước đặt hàng…), ví dụ: TK 511, 521, 531, 631.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

2. Kích chọn tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư cho từng hoạt động cụ thể.

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Hoat_dong