Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Nội dung

Cho phép anh/chị nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng, ví dụ: TK 311, 312, 313, 331.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, chọn tài khoản cần nhập số dư.

2. Tại Nhập số dư ban đầu lần lượt chọn Đối tượng có liên quan, sau đó nhập số dư tương ứng.

Thông tin chi tiết nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.

Cần phải thiết lập danh sách các Đối tượng trong menu Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu cho các Tài khoản thuộc nhóm này.

 

BDSD_Thiet_lap_KB_so_du_ban_dau_SoduTK_chi_tiet_theo_Doi_tuong